Baltica

Z nami spełnij swoje marzenia

Akademia Piłkarska
Baltica

Zapraszamy

  Nawigacja

  Słowianie

III Szczep Harcerski ZHR Słowianie

  Kartki z historii

  Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3
· Najnowszy użytkownik: Seb

  Facebook

  Polski LNG

Wydanie i promocja książki w 2 tomach.

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

  e-sekretariat SP1

  E-wywiadówka SP1

Instrukcja pierwszego logowania.

Kliknij i zaloguj
        
Pomoc
---------
E-wywiadówka dostępna jest również na telefon komórkowy. Więcej informacji w pomocy

  e-klasa SP1

  Biblioteka Online

Katalog on-line

 

Kliknij i zaloguj

  Poczta

  Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga:
aktualizacja: wrzesień 2016
Dzień Godziny
Poniedziałek 900 - 1430
Wtorek 900 - 1500
Środa 900 - 1500
Czwartek 900 - 1430
Piątek 900 - 1200

"Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie..."

Maurisse Debesse

Konsultacje dla rodziców

aktualizacja: wrzesień 2015

K. Makowska - terapia pedagogiczna wtorek 1530 - 1630

K. Zajączkowska psycholog poniedziałek 1600 - 1700

M. Marek pedagog szkolny 1400 - 1500

Godziny pracy Psychologa

aktualizacja: wrzesień 2016

Dzień Godzina
Poniedziałek 800 - 1200
Wtorek 1220 - 1520
Środa 1220 - 1520
Czwartek 1220 - 1520
Piątek      ---

 

 

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

   Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.
 2. Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
 3. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 4. Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 8. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
 9. Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 10. Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Pedagog szkolny
Joanna Woźniak

Wygenerowano w sekund: 0.04